كوچك يا بزرگ كردن بخش :.دکتر احسان مهرابی گوهری


نام ونام خانوادگی : احسان مهرابی گوهری

سوابق تحصیلی                                      

کارشناسی: رشته مهندسی مکانیک ،گرایش طراحی جامدات ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی ارشد: رشته مهندسی مکانیک ،گرایش تبدیل انر‍ژی،دانشگاه سیستان و بلوچستان 

دکتری: رشته مهندسی مکانیک ،گرایش تبدیل انر‍ژی، دانشگاه یزد

تلفن ثابت :07733543206

 

 mehrabi.ehsan@gmail.com

 

Homepage:

 http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/mehrabi


رزومه

بيشتر