چهارشنبه 23 بهمن 1392

شماره تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

33543201-4
داخلی:642

مدیر مالی

اسماعیل شبانی

نگهداری و تنظیم حساب دفاتر مالی حسابهای اعتبارات دانشگاه استان اعم از بودجه عمومی و سایر منابع تامین اعتبار(جاری و عمرانی) طبق قوانین و مقررات مربوط و تهیه حسابها ،عمکردهایمالی و گزارشات لازم دراین زمینه

تایید کلیه پرداخت های دانشگاه استان و مراکز تابعه در رابطه با بودجه عمومی و سایر منابع تامین اعتبار درقالب دستورالعمل های مربوط

رسیدگی به اسناد هزینه در دانشگاه ومراکز تابعه از لحاظ انطباق با مقررات مالی

جمعداری  ونظارت براموال منقول و غیر منقول دانشگاه استان طبق قوانین و مقررات

نظارت و کنترل و مقایسه درامدهای وصولی دانشگاه استان و مراکز  واحدهای تابعه با حساب های مربوط در بانک

رسیدگی به حساب های بانکی دانشگاه استان و تهیه صورت های مغایرت و ارایه گزارش های لازم دراین زمینه به مسولین

33543201-4
داخلی:643

کارشناس حقوق و دستمزد

احمد عرب

ثبت و محاسبه احکام و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان

ارسال و پیگیری لیست بیمه کارکنان

33543201-4
داخلی:638
کارشناس مالی، دانشجویی شیما فخری رسیدگی به مسایل مالی دانشجویی از قبیل وام و شهریه
33543201-4
داخلی:643

امین اموال

 محمد جبلی فرد 

رسیدگی به موال منقول و غیر منقول دانشگاه

33543201-4
داخلی:643

کارشناس بودجه

حسن شیخی

نظارت و کنترل و مقایسه درامدهای وصولی دانشگاه استان و مراکز  واحدهای تابعه با حساب های مربوط در بانک

رسیدگی به حساب های بانکی دانشگاه استان وتهیه صورت های مغایرت و ارایه گزارش های لازم دراین زمینه به مسولین

33543201-4
داخلی:643

بایگان

حسین گلزاری

بایگانی اسناد مالی

33543201-4
داخلی:638

کارشناس امور مالی دانشجویی

گشن خشنود

رسیدگی به مسایل مالی دانشجویی از قبیل وام و شهریه

33543201-4
داخلی:643
کارشناس یوسف قدسی‌پور بررسی سند های مالی قبل از پرداخت
33543201-4
داخلی:643
کارشناس فاطمه باوفا تنظیم اسناد کارپردازی

 

 

 
امتیاز دهی