كوچك يا بزرگ كردن بخش :.دانشگاه پیام نور استان بوشهر
1398/11/8 سه‌شنبه
شماره تماس های دانشگاه پیام نور استان بوشهر

شماره های اپراتورخودکار دانشگاه 4 -33543201 

شماره داخلی

عنوان کاربر

شماره اتاق

611

تحصیلات تکمیلی

(خانم ها ارژنگ- دریس)

101

610

دبیرخانه

(علی حسن پور)

103

640

امور دانشجویی

(-حانم حسینی)

104

649

امور فرهنگی

(آقای خرم آبادی-آقای ایاز)

105

613

امتحانات کاربر ارشد

(خانم دهقانی-خانم مرشدی)

107

615

کارشناسان حراست

108

612-626

کارشناس آموزش (آقای بصری)

109

611

تحصیلات تکمیلی

(خانم ها ارژنگ- دریس)

101

-

بسیج اساتید

301

636

فناری اطلاعات

(آقای شبانی-خانم محمدی)

302

632

کارپردازی

(آقای حیاتی-آقای حسینی)

304

625

مدیر مالی

(آقای شبانی)

305

642

کارشناسان امورمالی

(آقای عرب،شیخی،محمدی،با وفا،گلزاری،

306

635

مدیر اداره دانش آموختگان

و مسئول صدور دانش نامه

(خانم ها سیاسی- باوفا)

308

673

پژوهش کارآفرینی

(خانم یونسی)

209

637

کارشناسان امور اداری- رفاهی

آقای عابدی-خانمها رسابخش،نصرتی،پولادی)

309

638

امین اموال

(آقای جبلی-قدسی پور)

310

645

مدیراموراداری و پشتیبانی

خانم سرشار))

402

646

مدیر آموزش استان

(خانم بنیادی)

403

648 - 647

نهاد رهبری

(حاج آقا جمالی- آقای رازقی پور)

404

603

مدیر حوزه ریاست

آقای اشکی))

407

651

مهندس ناظر عمران

(]قای مهندس میرزا)

409

604

مدیرحراست استان

412

بيشتر