كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دوشنبه 18 فروردین 1393

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

مقطع

علوم پایه

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

علوم انسانی

حسابداری

حسابداری (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث

کارشناسی

علوم انسانی

حقوق

حقوق

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی (چندبخشی )

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )

کارشناسی

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر