كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1396/11/11 چهارشنبه

شماره تلفن

سمت

شرح وظایف

33563412

مدیر حراست

انجام اقدامات لازم در زمینه استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ،تاسیسات ،مدارک محرمانه و فناوری اطلاعات دانشگاه

 

اجرای آیین نامه ها ،بخش نامه ،مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعمل حفاظتی لازم در دانشگاه استان و مراکز و واحدهای تابعه

دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمان مرکزی  و حراست از انها براساس مقررات مربوط

انجام اقدامات لازم به منظوراموزش های مرتبط با کارکنان دانشگاه و مراکز تحت پوشش برای مقابله با حوادث غیر مترقبه

تامین موجبات لازم برای حفاظت اسناد طبقه بندی ده

کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیسای و امنیتی و اداری در دانشگاه استان مراکز و تابعه و اعلام مراتب به مسئولین ذیربط در سازمان مرکزی

نظارت و حفظ و نگهداری ساختمان و وسایل و تجهیزات دانشگاه استان با رعایت دستورالعمل های مربوط

 

33562488

کارشناس حفاظت پرسنلی فیزیکی

انجام امور لازم  جهت حراست و نگهداری از پرسنل و تاسیسات ،

33562488

کارشناس حفاظت اطلاعات اسناد

انجام امور لازم  جهت حراست و نگهداری مدارک محرمانه و فناوری اطلاعات دانشگاه

بایگانی مدارک طبقه بندی شده

 

 

 

 

 

بيشتر