كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دوشنبه 18 فروردین 1393

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

مقطع

علوم پایه

فیزیک

فیزیک (هسته ای )

کارشناسی

علوم پایه

شیمی

شیمی گرایش محض

کارشناسی

علوم پایه

شیمی

شیمی (کاربردی )

کارشناسی

علوم انسانی

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

علوم انسانی

حسابداری

حسابداری (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیای انسانی (روستایی )

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیای انسانی (شهری )

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)

کارشناسی

علوم انسانی

روانشناسی

روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت صنعتی

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش ادیان وعرفان

کارشناسی

علوم انسانی

اقتصاد

علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )

کارشناسی

علوم انسانی

حقوق

حقوق

کارشناسی

علوم انسانی

زبان وادبیات انگلیسی

زبان وادبیات انگلیسی

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی (چندبخشی )

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مدیریت اجرایی

مهندسی مدیریت اجرایی

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی (چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )

کارشناسی

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر