كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دوشنبه 18 فروردین 1393

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

مقطع

علوم پایه

شیمی

شیمی گرایش محض

کارشناسی

علوم پایه

شیمی

شیمی (کاربردی )

کارشناسی

علوم پایه

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع -صنایع

کارشناسی ارشد

علوم پایه

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

راهنمایی و مشاوره

کارشناسی

علوم انسانی

زبانشناسی و زبانهای خارجی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

علوم انسانی

حسابداری

حسا بداری

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

حسابداری

حسابداری (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)

کارشناسی

علوم انسانی

روانشناسی

روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

کارشناسی

علوم انسانی

روانشناسی

روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

روانشناسی

روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

اقتصاد

علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )

کارشناسی

علوم انسانی

حقوق

حقوق

کارشناسی

علوم انسانی

حقوق

حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

علوم سیاسی

علوم سیاسی

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی (چندبخشی )

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات-سیستمهای چند رسانه ای

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسی مدیریت اجرایی

مهندسی مدیریت اجرایی

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مدیریت پروژه

مهندسی مدیریت پروژه

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی عمران

مهندسی عمران-راه وترابری

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع-مدیریت سیستم وبهره وری

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی اجتماعی

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

مهندسی نفت - صنایع نفت

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی برق

مهندسی برق - گرایش قدرت

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی برق

مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی برق

مهندسی برق - گرایش کنترل

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی برق

مهندسی برق - گرایش الکترونیک

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی منابع طبیعی شیلات(تکثیر و پرورش آبزیان)

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )

کارشناسی

هنر و معماری

مهندسی معماری

مهندسی معماری.

کارشناسی ارشد

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر