كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دوشنبه 18 فروردین 1393

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

مقطع

علوم پایه

ریاضی

ریاضی (کاربردی )

کارشناسی

علوم پایه

ریاضی

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

علوم پایه

زیست شناسی

زیست شناسی گرایش عمومی

کارشناسی

علوم پایه

زیست شناسی

زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

کارشناسی

علوم پایه

فیزیک

فیزیک (هسته ای )

کارشناسی

علوم پایه

فیزیک

فیزیک (اتمی و مولکولی)

کارشناسی

علوم پایه

فیزیک

فیزیک (حالت جامد)

کارشناسی

علوم پایه

شیمی

شیمی گرایش محض

کارشناسی

علوم پایه

شیمی

شیمی (کاربردی )

کارشناسی

علوم پایه

شیمی

شیمی (شیمی آلی )

کارشناسی ارشد

علوم پایه

شیمی

شیمی -شیمی آلی

دکتری تخصصی

علوم پایه

زمین شناسی

زمین شناسی

کارشناسی

علوم پایه

زمین شناسی

زمین شناسی (کاربردی )

کارشناسی

علوم پایه

آمار

آمار

کارشناسی

علوم پایه

آمار

آمار و کاربردها

کارشناسی

علوم پایه

علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر

کارشناسی

علوم پایه

مهندسی معماری

مهندسی معماری

کارشناسی

علوم پایه

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

کارشناسی

علوم پایه

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

راهنمایی و مشاوره

کارشناسی

علوم انسانی

زبانشناسی و زبانهای خارجی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

علوم انسانی

زبانشناسی و زبانهای خارجی

زبان شناسی همگانی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

علوم انسانی

ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

حسابداری

حسابداری

کارشناسی

علوم انسانی

حسابداری

حسابداری (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

تربیت بدنی

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

کارشناسی

علوم انسانی

تربیت بدنی

تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران )

کارشناسی

علوم انسانی

تربیت بدنی

تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران )

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیای انسانی (روستایی )

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیای انسانی (شهری )

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی )

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید)

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

آب و هوا شناسی

کارشناسی

علوم انسانی

جغرافیا

ژئومورفولوژی

کارشناسی

علوم انسانی

روانشناسی

روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

کارشناسی

علوم انسانی

روانشناسی

روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت دولتی

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش ادیان وعرفان

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی

کارشناسی

علوم انسانی

اقتصاد

علوم اقتصادی (اقتصادنظری )

کارشناسی

علوم انسانی

اقتصاد

علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )

کارشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )

کارشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

کارشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)

کارشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)

کارشناسی

علوم انسانی

حقوق

حقوق

کارشناسی

علوم انسانی

کتابداری

علم اطلاعات ودانش شناسی

کارشناسی

علوم انسانی

زبان وادبیات انگلیسی

زبان وادبیات انگلیسی

کارشناسی

علوم انسانی

تاریخ

تاریخ

کارشناسی

علوم انسانی

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

کارشناسی

علوم انسانی

زبان وادبیات عرب

زبان و ادبیات عربی-ادبیات عربی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

زبان وادبیات عرب

زبان و ادبیات عربی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم سیاسی

علوم سیاسی

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی (چندبخشی )

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مدیریت اجرایی

مهندسی مدیریت اجرایی

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مدیریت پروژه

مهندسی مدیریت پروژه

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی عمران

مهندسی عمران - نقشه برداری

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

مهندسی متالورژی ومواد- متالورژی صنعتی

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

مهندسی نفت - صنایع نفت

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی برق

مهندسی برق - گرایش مخابرات

کارشناسی

فنی و مهندسی

مهندسی برق

مهندسی برق - گرایش الکترونیک

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی علوم کشاورزی

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی آب وخاک

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی (علوم دامی )

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی (چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی منابع طبیعی شیلات(تکثیر و پرورش آبزیان)

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

آبیاری

مهندسی کشاورزی-آب

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

ماشینهای کشاورزی

مهندسی ماشینهای کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

علوم کامپیوتر(چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی رباتیک

کارشناسی

هنر و رسانه

هنر

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

هنر و معماری

هنرهای تجسمی

ارتباط تصویری (گرایش ارتباط تصویری)

کارشناسی

هنر و معماری

مهندسی شهرسازی

مهندسی شهرسازی

کارشناسی

هنر و معماری

مهندسی معماری

مهندسی معماری.

کارشناسی

هنر و معماری

مرمت

مرمت بناهای تاریخی

کارشناسی

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر