پژوهش و کارآفرینی
1400/9/29 دوشنبهایده
فرم ارسال ایده
فرم ارسال ایده برای رویداد روستای سبز نوآور

.

ویژگی  ایده ها
اصالت نوآوری (اصیل بودن نوآوری، بومی سازی نوآوری وارداتی، یا صرفا کپی برداری )
ماهیت نوآوری (اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، محیط زیستی)
نوآوری در زنجیره ارزش (تامین نهاده ها، فرآیند تولید، محصول، توزیع، بازاریابی و فروش)
سادگی نوآوری
کم هزینه بودن نوآوری
سهولت تکرار و تعمیم نوآوری
استفاده پایدار از مواد اولیه موجود در روستا
نوآوری مبتنی بر اقتصاد سبز (بوم سازگار و بوم پایه)
دامنه نفوذ نوآوری (در سطح فردی، در سطح جامعه محلی، در سطح ملی)
تداوم و پایداری نوآوری
ملاحظات اجتماعی و فرهنگی
توجه به میراث ناملموس روستایی و حفظ ارزش¬ها و اصالتهای فرهنگی و اجتماعی
جلب مشارکت جامعه محلی
توجه نوآوری به گروههای ویژه در جامعه (معلولین، زنان، کودکان، سالمندان)
کیفیت و سبک ارایه خدمات (حضوری و یا اینترنتی)
توجه به گروه های ویژه در جامعه (بعنوان مثال، معلولین، زنان و دختران، اقلیت ها و ...) نظیر کارآفرینی اجتماعی
ملاحظات اقتصادی
اشتغالزایی محلی نوآوری (خود اشتغالی، کارآفرینی)
تولید محور بودن نوآوری
توجه به اصول بازاریابی، بسته¬بندی، برندسازی
داشتن پتانسیل صادرات


 
برای دریافت فرم مشخصات کلی طرح اینجا کلیک کنید

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر