سه‌شنبه 29 بهمن 1392

شماره تماس

سمت

نام نام خانوادگی

شرح وظایف

33543201-4
داخلی:645

مدیر امور اداری

فریبا سرشار

نظارت  برامور استخدامی کارکنان دانشگاه استان و مراکز تابعه در چارچوب ضوابط مربوط

 

بررسی و اجرای بخش نامه ها و دستورالعمل های و آیین نامه های اداریابلاغی از سوی سازمان مرکزی

 

پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز و تهیه و تنظیم برنامه های نیازهای پرسنلی باهمکاری واحدهای ذیربط درسازمان مرکزی

 

نظارت بر نگهداری پرونده های استخدامی مورد نیاز در دانشگاههای استان و جمع آوری و به روز رسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و اداری

 

نظارت بر انجام مقدمات اعطائ پایه ترفیع سالانه اعضای هیات علمی

 

نظارت بر اداره انبار و تحویل وسایل تجهیزات کالاو ملزومات مورد نیاز

 

33543201-4 مدیر امور پشتیبانی

نظارت بر انجام کلیه خدماتی اعم از نظافت،نقل و انتقال کالا،وسایل و تجهیزات،ایجاد فضای سبز و تامین نیازهای عمومی دانشگاه

33543201-4
داخلی:637

کارشناس

هاجر نصرتی

انجام امور مربوط به ارتقا ،تبدیل وضعیت،ترفیع سالانه، اعضای هیات علمی

33543201-4
داخلی:632

 

کارپرداز

هاشم حیاتی

خرید و تهیه اقلام مورد نیاز ستاد دانشگاه پیام نور استان

33543201-4
داخلی:637

کارشناس

طیبه رسابخش

انجام امور مربوط به ارتقا ،تبدیل وضعیت،ترفیع سالانه کارکنان

33543201-4
داخلی:637

کارشناس دبیر خانه

علی حسن پور
عبدالمومن هاشمی

ثبت و ارسال نامه های ورودی و ارسالی

33543201-4
داخلی:637

کارشناس رفاهی

محمد عابدی


آزاده زایری

پیگیری امور بیمه تکمیلی کارکنان

پیگیری وام های پرداختی به کارکنان از طرف سازمان مرکزی

33543201-4
داخلی 637
کارشناس سکینه زراعتگر پیگیری عملکرد و حضور و غیاب پرسنل اداری و علمی و امور مربوط به کارکنان شرکتی

 

 

 

 
امتیاز دهی