كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دوشنبه 18 فروردین 1393

دانشکده

گروه آموزشی

رشته تحصیلی

مقطع

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی

علوم انسانی

حسابداری

حسابداری

کارشناسی

علوم انسانی

حسابداری

حسابداری (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی

کارشناسی

علوم انسانی

الهیات

الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی

کارشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )

کارشناسی

علوم انسانی

حقوق

حقوق

کارشناسی

علوم انسانی

زبان وادبیات عرب

زبان وادبیات عرب

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی (چندبخشی )

کارشناسی

علوم انسانی

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی (چندبخشی )

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی مدیریت وآبادانی روستاها

کارشناسی

مهندسی کشاورزی

علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی (علوم دامی )

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )

کارشناسی

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر