كوچك يا بزرگ كردن بخش :.شماره تلفن های بوشهر
1398/11/8 سه‌شنبه
شماره تماس دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر


شماره های اپراتورخودکار دانشگاه 4 - 33543201
 

شماره داخلی

عنوان کاربر

شماره اتاق

شماره داخلی

عنوان کاربر

شماره اتاق

-

بسیج اساتید

301

611

تحصیلات تکمیلی

101

636

فناری اطلاعات

(آقای شبانی-خانم محمدی)

302

616

روابط عمومی تربیت بدنی

102

-

مدیر اداری مرکز

(خانم حفظ الله)

303

610

دبیرخانه (آقایان عبدالمومن هاشمی- علی حسن پور

103

632

کارپردازی

(آقای حیاتی-آقای حسینی)

304

640

امور دانشجویی

(خانم مزینی-حانم حسینی)

104

625

مدیر مالی

(آقای شبانی)

305

649

امور فرهنگی

(آقای خرم آبادی-آقای ایاز)

105

642

کارشناسان امورمالی

(آقای عرب،شیخی،محمدی،با وفا،گلزاری،

306

614

مدیر آموزش مرکز

(خانم صالحی)

106

643

کارشناس دانش آموختگان

(خانم ها نادری،سرتلی،میرزا،آقا اصیلیان)

307

613

امتحانات کاربر ارشد

(خانم دهقانی-خانم مرشدی)

107

635

مدیر اداره دانش آموختگان

و مسئول صدور دانش نامه

(خانم ها سیاسی- باوفا)

308

615

کارشناسان حراست

108

637

کارشناسان امور اداری- رفاهی

آقای عابدی-خانمها رسابخش،نصرتی،پولادی)

309

612-626

کارشناس آموزش (آقای بصری)

109

638

امورمالی دانشجویی

(خانم خشنود-آقای شجاعی

امین اموال

(آقای جبلی-قدسی پور)

310

629-630-631

کارشناسان آموزش 

(خانم نازکسرایی آقای غلامی آقای مطرقی)

110

645

مدیراموراداری و پشتیبانی

خانم سرشار))

402

618-619

کارشناسان آموزش

(خانم کاوسی آقای زاهدی خانم کالی )

111

646

مدیر آموزش استان

(خانم بنیادی)

403

609-620

برنامه ریزی آموزش

( خانم نعمتی آقای حیدری– خانم عربی )

113

648 - 647

نهاد رهبری

(حاج آقا جمالی- آقای رازقی پور)

404

624

امور رفاهی مرکز

(خانم زایری)

201

407

665-666

دکتر بصیری دکتر چمکوری

202

603

مدیر حوزه ریاست

آقای اشکی))

407

667-668

دکتر مهتدی دکتر انعامی

203

651

معاونت اجرائی

(]قای مهندس میرزا)

409

669-670

دکتر کیانی خانم مهندس کریمی

204

604

مدیرحراست استان

412

671-672

مهندس منصوری مهندس صحافی زاده  

205

621

اتاق اساتید

(آقای انصاری)

675-676

دکتر کریم زارع

207

656

کتابخانه

(خانم ملاح زاده)

677-679

دکتر گلستانی دکتر رستمی آقای گرگی زاده

208

673-674

پژوهش کارآفرینی

(خانم یونسی- خانم دکتر بذرافکن)

209

680-682

  دکتر آقاجان بگلو -دکتر پولادی دکتر محمدی

210

683-685

دکتر حبیبه زارع دکتر رادفر دکتر رضا زارع

211

686-688

دکتر علوی دکتر باباسالاری دکتر کرم پور خانم مهندس مقدسی

212

• 

بيشتر