كوچك يا بزرگ كردن بخش :.شماره تلفن های بوشهر
1398/11/8 سه‌شنبه
شماره تماس کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر


شماره های اپراتور خودکار دانشگاه 07733543201-4
 

شماره داخلی

عنوان کاربر

شماره اتاق

شماره داخلی

عنوان کاربر

شماره اتاق

-

بسیج اساتیدنظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت(دکتر زارع)
کارشناس حقوقی (آقای حسن زاده)

301

611

تحصیلات تکمیلی(خانم ارژنگ وخانم دریس)

101

636

فناری اطلاعات

(آقای شبانی-خانم محمدی)

302

616

بسیج اساتیدبسیج اساتید

102

-

کارشناس اداری

(خانم حفظ اله، خانم سرشار)

303

610

دبیرخانه (آقایان عبدالمومن هاشمی- علی حسن پور

103

632

کارپردازی

(آقای حیاتی-آقای دشتی‌حسینی)

304

640

امور دانشجویی

(خانم حسینی- خانم فخری)

104

625

مدیر مالی

(آقای شبانی)

305

649

کارشناس آموزش

(آقایانصاری-آقای زاهدی)

105

642

کارشناسان امورمالی

(آقای عرب، قدسی پور، شجاعی) خانم باوفا
مسئول بودجه(آقای شیخی)

306

614

مدیر آموزش مرکز

(خانم صالحی)

106

643

کارشناس دانش آموختگان

(خانم نادری، خانم محمدی و آقای اصیلیان)

307

613

امتحانات کاربر ارشد

(خانم دهقانی-خانم مرشدی)

107

635

مدیر اداره دانش آموختگان

و مسئول صدور دانش نامه

(خانم ها سیاسی- باوفا)

308

615

کارشناسان حراست
(آقای حسینی- آقای حسن پور) 

108

637

کارشناسان امور اداری- رفاهی

خانمها رسابخش، نصرتی، زراعتگر و)

309

612-626

مسئول برنامه ریزی(خانم بنیادی)
کارشناس برنامه ریزی آموزش (آقای بصری)

109

638

امورمالی دانشجویی

(خانم خشنود)

 امین اموال

(آقای جبلی)

310

629-630-631

کارشناسان آموزش 

(آقای غلامی )

110

645

مدیراموراداری و پشتیبانی

آقای عابدی))

402

618-619

کارشناسان آموزش

(خانم کسزایی خانم نعمتی)

111

646

مدیر آموزش استان

(آقای حداد)

403

609-620

برنامه ریزی آموزش

( خانم رضایی- آقای جباری– خانم سرتلی )

113

648 - 647

نهاد رهبری

(خانم دربندی- آقای رازقی پور)

404

624

واحد عمرانی

(آقای مهندس میرزا)

201

407

665-666

دکتر بصیری مهندس نامدارزادگان

202

603

مدیر حوزه ریاست

آقای احمدنیا))

407

667-668

دکتر مهتدی دکتر انعامی- دکتر کیانی

203

651

معاونت اجرائی

(]قای دکتر قربانی)

409

669-670

604

مدیرحراست استان

412

671-672

205

621

اتاق اساتید

(خانم عربی)

675-676

دکتر کریم زارع

207

656

کتابخانه

(خانم ملاح زاده)

677-679

دکتر گلستانی دکتر رستمی دکترگرگی‌زاده

208

673-674

پژوهش کارآفرینی

(خانم یونسی- خانم دکترعباسی)

209

680-682

  دکتر پولادی دکتر محمدی

210

683-685

دکتر حبیبه زارع دکتر رادفر دکتر رضا زارع

211

686-688

دکتر علوی دکتر باباسالاری دکتر کرم پور خانم مهندس مقدسی

212

• 

بيشتر