پنجشنبه 7 شهریور 1392

دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

ایمیل

1

عبدالرسول

افراسیابی

فوق لیسانس

علوم اقتصادی

خورموج

rasoolafra@yahoo.com

2

علیرضا

پیرعلی

فوق لیسانس

مدیریت  mba

اهرم

alireza_pirali@yahoo.com

3

امیر

جلیلی

فوق لیسانس

حسابداری

گناوه

A.amirjalili@gmail.com
      4       رضا زارع دکترا مدیریت دولتی(گرایش رفتارسازمانی) خورموج Rezazare1389@gmail.com

4

احمد

طاهری

فوق لیسانس

مدیریت بازرگانی

گناوه

A.taheri20@gmail.com

5

زهرا

کاکوئی

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

برازجان

6

احمد

کریمی دشتکی

دکتری

مدیریت آموزشی

برازجان

Ahmad_karimi@pnu.ac.ir

7

مجید

گرگی زاده

فوق لیسانس

حسابداری

بوشهر

majid_gorgizadeh@yahoo.com

8

اعظم

مهتدی

فوق لیسانس

حسابداری

بوشهر

A_mohtadi@yahoo.com

10

سیده نفیسه

محمدی یوسف نژاد

فوق لیسانس

مدیریت دولتی

برازجان

Nafiseh.yosefnejad@gmail.com

 

دانشکده علوم اجتماعی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

ایمیل

1

غلامرضا

امینی نژاد

دکترا

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

بوشهر

Gh.amininejad@gmail.com

2

سمیه

جهان تیغ مند

فوق لیسانس

جغرافیای طبیعی

خورموج

Somayeh_mm_2006@yahoo.com

3

داریوش

رضاپور

دکترا

علوم اجتماعی

دیلم

D.rezapour@gmail.com

4

آمنه

عباسی

فوق لیسانس

جامعه شناسی

گناوه

A.abbasi_5702008@yahoo.com

5

جابر

قاسمی

فوق لیسانس

علوم سیاسی

عسلویه

Ghasemi.j2008@yahoo.com

 


 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

1

سوسن

آقاجان بگلو

دکترا

روانشناسی اجتماعی

بوشهر

S_a_baglu@yahoo.com

2

محبوبه

اسلمی

دکترا

علوم تربیتی

کنگان

aslpnu@yahoo.com

3

خاتون

پورمودت

فوق لیسانس

روانشناسی

برازجان

khmaveddat@yahoo.com

4

علی

پولادی ریشهری

دکترا

روانشناسی

بوشهر

Alipoladei@yahoo.com
5 محمدرضا  بحرانی دکترا روانشناسی بوشهر m.bahrani@yahoo.com

دانشکده الهیات و علوم اسلامی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

ایمیل

1

علی

علیزاده آرند

فوق لیسانس

حقوق جزا و جرم شناسی

کنگان

Ali_alizadearand@yahoo.com

2

محمد

تنگستانی نژاد

فوق لیسانس

معارف اسلامی

اهرم

3 زینب افشار پور فوق لیسانس الهیات و معارف اسلامی عسلویه Afsharpoor.z@gmail.com

4

بصیری

عباس

دکترا

حقوق عمومی

اهرم

basiriabbas@yahoo.com

5

محمد

چمکوری

دکترا

فقه ومبانی حقوق

بوشهر

Dr.chamkori@hotmail.com

6

پرستو

دولابی

فوق لیسانس

فلسفه اسلامی

گناوه

Doolabip@yahoo.com

7

رضا

زیرایی

فوق لیسانس

حقوق عمومی

بوشهر

Ziraei@yahoo.com

8

حسن

شیخیانی

فوق لیسانس

الهیات

بوشهر

H.sheikhiani.dashti@gmail.com

11

بتول

گرگین

فوق لیسانس

فقه و مبانی حقوق

شبانکاره

fatteima@yahoo.com

12

احمدرضا

ونکی شلمزاری

فوق لیسانس

حقوق جزا و جرم شناسی

گناوه

Ahmadvanaki@yahoo.com


 

دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

1

زهرا

باباسالاری

دکتری

زبانشناسی همگانی

برازجان

babasalari.z@gmail.com

2

سیاوش

جعفری

دکترا

ادبیات فارسی

برازجان

SEYAVASHj@GMIAL.COM

3

عباس

جاهد جاه

دکترا

ادبیات فارسی

بوشهر

Jahedjah@gmail.com

4

هومان

شاکری

فوق لیسانس

زبان وادبیات فارسی

دیلم

Human.shakeri@yahoo.com

5

محمدنادر

شریفی

دکترا

زبان و ادبیات فارسی

گناوه

Human.shakeri@yahoo.com

6

سیده فاطمه

علوی

دکترا

زبان انگلیسی

بوشهر

Falavi76@gmail.com

7

حجت

عباسی

دکترا

ادبیات فارسی

کنگان

Hoojan3@yahoo.com
فاطمه کرم پور دکترا زبان شناسی همگانی بوشهر Fateme.karampour@gmail.com

 

 

دانشکده علوم پایه

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

ایمسل

1

شهره

انعامی عراقی

فوق لیسانس

آمار

بوشهر

Enami1387@yahoo.com

2

عادل

اسوار

فوق لیسانس

فیزیک

بوشهر

A_asvar@pnu.ac.ir

3

عاکفه

رادفر

دکترا

ریاضی

بوشهر

Ateferadfar@yahoo.com

4

اسماعیل

رستمی

دکترا

شیمی

بوشهر

Esmaelrostami@gmail.com

5

عبدالکریم

زارع

دکترا

شیمی

بوشهر

Abdolkarimzare@yahoo.com

6

حبیبه

زارع

دکترا

زیست شناسی

بوشهر

habibehzare1354@gmail.com

7

مریم

سوری

دکترا

شیمی فیزیک

کنگان

Msouri2003@gmail.com


 


 
دانشکده علوم کشاورزی
ردیف
نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرکز / واحد
1
محبوبه
ابراهیمی
دکترا
مهندسی آبیاری و زهکشی
گناوه
Ebrahimi_mahboube@yahoo.com
2 مرتضی سیاوشی دکترا مهندسی کشاورزی - زراعت بوشهر نمایش
2
مجید
قربانی
فوق لیسانس
اقتصاد کشاورزی
گناوه
Ghorbani.tebyan@gmail.com
3
رضا
یدی
فوق لیسانس
مهندسی کشاورزی
اهرم

دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرکز / واحد

1

ابراهیم

صحافی زاده

فوق لیسانس

مهندسی کامپیوتر

بوشهر

 نمایش

2

آزاده

کریمی

فوق لیسانس

معماری

بوشهر

3

نرگس

مقدسی

فوق لیسانس

عمران- سازه

عسلویه

5

محمدحسن

منصوری

فوق لیسانس

مهندسی برق

بوشهر

6          مهدی              نامدارزادگان       فوق لیسانس                 مهندسی فن آوری اطلاعات       گناوه

 

 
امتیاز دهی