كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
شنبه 23 شهريور 1392

شماره تلفن

سمت

نام نام خانوادگی

33561500

رییس اداره خدمات آموزشی

فاطمه بنیادی

نظارت بر انجام امور خدمات اموزشی تفویضی از سوی سازمان مرکزی در خصوص انتقال دانشجویان،مهمان دایم ،تغییر رشته،تغییر گرایش،مرخصی تحصیلی،انصراف،لغو قبولی،اخراج،مهادلسازی،صدور معافیت تحصیلی،تغییر شخصات دانشجویان،افزایش سنوات تحصیلی،لغو عدم مراجعه،صدور تاییدیه تحصیلی،صدور گواهی نامه موقت،نظارت برتکمیل پرونده دانش آموختگی و ثبت کلیه اطلاعات لازم در سیستم آموزشی.

 

 

تهیه موازین ،ضوابط و خط مشی های اموزشی برای اعمال وحدت رویه درسطح مراکز و واحدهای تابعه

برنامه ریزی برای تشکیل شورای اموزشی و تهیه دستورجلسات و صورت جلسات شورای ذیربط

ارسال کلیه آیین نامه های آموزشی به مراکز و واحدها و نظارت برحسن اجرای انها درقالب ضوابط و مقررات

نظارت برانجام امتحانات در مراکز و واحدها

 

نظارت بر کنترل صحت مدارک پرونده دانش آموختگان و صدورگواهی موقت دانش اموختگی

33561500

کارشناس فارغ التحصیلان

عزت با وفا

کنترل صحت مدارک پرونده دانش آموختگان و صدورگواهی موقت دانش اموختگی

33561500

کارشناس خدمات آموزشی

سید محمد حسن بصری

انجام امور خدمات آموزشی در خصوص انتقال دانشجویان،مهمان دایم ،تغییر رشته،تغییر گرایش،مرخصی تحصیلی،انصراف،لغوقبولی،اخراج،معادلسازی،صدور معافیت تحصیلی،تغییر شخصات دانشجویان،افزایش سنوات تحصیلی،لغو عدم مراجعه،

33561500

کاربر ارشد وکارشناس امتحانات

رابعه مرشدی

نظارت برانجام امتحانات در مراکز و واحدها

33557780

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم دهقان

انجام امور خدمات آموزشی در خصوص مهمان ،تغییر شیوه اموزشی مرخصی تحصیلی،انصراف،لغوقبولی،اخراج،معادلسازی ،تغییر مشخصات دانشجویان،افزایش سنوات تحصیلی،لغو عدم مراجعه دانشجویان ارشد، تایید مدارک حق التدریس اساتید،نظارت بر ثبت حق التدریس ها

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر