دکتر مرتضی سیاوشی
نام: مرتضی

نام خانوادگی: سیاوشی

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه قائم شهر، مازندران؛ سال 1380

کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه بجنورد، خراسان شمالی؛ سال 1385

دکترای زراعت، دانشگاه پونا، هندوستان؛ سال 1391

تلفن: 07733144898

پست الکترونیکی:Morteza.siavoshi@pnu.ac.ir

رزومه

1