كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ابراهیم صحافی زاده


         

دانشجوی دکتریمهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران،

کارشناسی، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، تهران، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده کامپیوتر،


ایمیل: sahafizadeh@eng.ui.ac.ir

sahafizadeh@gmail.com 

رزومه  
بيشتر