چهارشنبه 23 بهمن 1392

شماره تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

33553913

مدیر;کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر زارع

انجام فعالیت های مربوط به کارآفرینی دانشگاه

برقراری ارتباط با بخش های مختلف بازار کار با هدف کارآموزی و کاریابی برای دانش آموختگان

انعقاد قرارداهای تحقیقاتی در چارچوب قوانین و مقررات

نظارت برحسن اجرای فعالیت ها و برنامه ی ارتباط با صنعت و پروژه های کارآفرینی

 

 

33541504

کارشناس

فاطمه محمدی

پیگیری امور کارگاه های آموزشی

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر