كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مدیرگروه آموزشی

مدیران گروه های آموزشی دانشگاه پیام نور استان بوشهر

ردیف

نام گروه

نام مدیرگروه

 

1

علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر سوسن آقاجان بگلو

 

S_a_baglu@yahoo.com

2

علوم کشاورزی

دکتر محبوبه ابراهیمی

Ebrahimi_mahboube@yahoo.com

 

3 بخش علوم احتماعی دکتر غلامرضا امینی نژاد

4

ادبیات و زبانهای خارجی

دکتر زهرا بابا سالاری

babasalari.z@gmail.com

 

5

الهیات و علوم اسلامی

دکتر محمد رضا چمکوری

Dr.chamkori@hotmail.com

 

6

علوم پایه

دکتر عبدالکریم زارع

Abdolkarimzare@yahoo.com

7

فنی و مهندسی

ابراهیم صحافی زاده

Sahafizadeh@gmail.com

 

8 هنر و معماری مهندس آزاده کریمی

9

مدیریت،اقتصاد و حسابداری

نفیسه محمدی یوسف نژاد

Nafiseh.yosefnejad@gmail.com

 

 

بيشتر