چهارشنبه 23 بهمن 1392

شماره تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

33561500

مدیر مالی

اسماعیل شبانی

 

نگهداری و تنظیم حساب دفاتر مالی حسابهای اعتبارات دانشگاه استان اعم از بودجه عمومی و سایر منابع تامین اعتبار(جاری و عمرانی) طبق قوانین و مقررات مربوط و تهیه حسابها ،عمکردهایمالی و گزارشات لازم دراین زمینه

 

تایید کلیه پرداخت های دانشگاه استان و مراکز تابعه در رابطه با بودجه عمومی و سایر منابع تامین اعتبار درقالب دستورالعمل های مربوط

 

رسیدگی به اسناد هزینه در دانشگاه ومراکز تابعه از لحاظ انطباق با مقررات مالی

 

جمعداری  ونظارت براموال منقول و غیر منقول دانشگاه استان طبق قوانین و مقررات

 

نظارت و کنترل و مقایسه درامدهای وصولی دانشگاه استان و مراکز  واحدهای تابعه با حساب های مربوط در بانک

 

رسیدگی به حساب های بانکی دانشگاه استان وتهیه صورت های مغایرت و ارایه گزارش های لازم دراین زمینه به مسولین

 

 

33561500

کارشناس حقوق و دستمزد

احمد عرب

ثبت و محاسبه احکام و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان

ارسال و پیگیری لیست بیمه کارکنان

33561500

کارشناس تنظیم حسابها

فرجام پور
محمدجواد امیری

ثبت و تنظیم اسناد مالی ستاد استان

33561500

امین اموال

 محمد جبلی فرد 

رسیدگی به موال منقول و غیر منقول دانشگاه

33561500

کارشناس بودجه

حسن شیخی

نظارت و کنترل و مقایسه درامدهای وصولی دانشگاه استان و مراکز  واحدهای تابعه با حساب های مربوط در بانک

رسیدگی به حساب های بانکی دانشگاه استان وتهیه صورت های مغایرت و ارایه گزارش های لازم دراین زمینه به مسولین

 

33561500

بایگان

حسین گلزاری

بایگانی اسناد مالی

33561500

کارشناس امور مالی دانشجویی

گشن خشنود

رسیدگی به مسایل مالی دانشجویی از قبیل وام و شهریه

33561500 کارشناس مریم فرجام پور بررسی سند های مالی قبل از پرداخت
33561500 کارشناس فاطمه محمدی تنظیم اسناد کارپردازی

 

 

 
امتیاز دهی