چهارشنبه 23 بهمن 1392

شماره تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

 

33561605

مدیر مالی

علی عابدی

 

نگهداری و تنظیم حساب دفاتر مالی حسابهای اعتبارات دانشگاه استان اعم از بودجه عمومی و سایر منابع تامین اعتبار(جاری و عمرانی) طبق قوانین و مقررات مربوط و تهیه حسابها ،عمکردهایمالی و گزارشات لازم دراین زمینه

 

تایید کلیه پرداخت های دانشگاه استان و مراکز تابعه در رابطه با بودجه عمومی و سایر منابع تامین اعتبار درقالب دستورالعمل های مربوط

 

رسیدگی به اسناد هزینه در دانشگاه ومراکز تابعه از لحاظ انطباق با مقررات مالی

 

جمعداری  ونظارت براموال منقول و غیر منقول دانشگاه استان طبق قوانین و مقررات

 

نظارت و کنترل و مقایسه درامدهای وصولی دانشگاه استان و مراکز  واحدهای تابعه با حساب های مربوط در بانک

 

رسیدگی به حساب های بانکی دانشگاه استان وتهیه صورت های مغایرت و ارایه گزارش های لازم دراین زمینه به مسولین

 

 

33553784

کارشناس حقوق و دستمزد

احمد عرب

ثبت و محاسبه احکام و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان

ارسال و پیگیری لیست بیمه کارکنان

33553784

کارشناس تنظیم حسابها

فرجام پور
محمدجواد امیری

ثبت و تنظیم اسناد مالی ستاد استان

33553784

امین اموال

 محمد جبلی فرد 

رسیدگی به موال منقول و غیر منقول دانشگاه

33553784

کارشناس بودجه

حسن شیخی

نظارت و کنترل و مقایسه درامدهای وصولی دانشگاه استان و مراکز  واحدهای تابعه با حساب های مربوط در بانک

رسیدگی به حساب های بانکی دانشگاه استان وتهیه صورت های مغایرت و ارایه گزارش های لازم دراین زمینه به مسولین

 

33553784

بایگان

شیما فخری

بایگانی اسناد مالی

33553784

کارشناس امور مالی دانشجویی

محمد جبلی فرد

رسیدگی به مسایل مالی دانشجویی از قبیل وام و شهریه

 

 

 
امتیاز دهی