سه‌شنبه 29 بهمن 1392
معاون دانشگاه پیام نور استان بوشهر

مهدی نامدارزادگان

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتشماره تماس:07733561603

برنامه ریزی هماهنگی و اداره اموزشی پژوهشی دانشجویی و فرهنگی اجتماعی عمرانی اداری و پشتیبانی دانشگاه استان درچارچوب اختیارات تفویض شده با رعایت قوانین و مقررات

 

بررسی و شناخت نیازهای اموزشی استان و انعکاس نتایج به سازمان مرکزی جهت اتاذ تصمیمات مربوط به توسعه کیفی مراکز موجود درسطح استان گسترش رشته های تحصیلی و سقف پذیرش دانشجو

 

بررسی کیفی تالیفاتجزوات و مقالات ارسالی از مراکز و واحدهای تابعه در شورای پژوهشی دانشگاه استان و ارسال اثار برجسته و مورد تایید به بخش های علمی

 

نظارت براجرای برنامههای تربیت بدنی و و برگزاری مسابقات و المپیاد های ورزشی در مراکز تابعه

 

نظارت برنحوه ارایه تسهیلات دانشجویی سهمیه مواد غذایی مواد کمک اموزشیوام دانشجویی مراکز و واحدها

 

نظارت بر حسن اجرای برنامه های فرهنگی هنری و ارایه  خدمات مشاوره ای به دانشجویان در مراکز و واحدها

 

نظارت  برتهیه و تدارک مایحتاج اداری دانشگاه در قالب اعتبارات مصوب

 

نظارتبر حسن اجرای طرح های عمرانی در مراکز تابعه در خصوص تطبیق عملیات اجرایی پروژه ها با نقشه های اجرایی و دستورالعمل ها و ایین نامه های مربوط

 

ارایه گزارش ماهانه در خصوص جذب اعتبارات و پیشرفت فیزیکی پروژه ها به اداره املاک دانشگاه

 

نظارت بر روند نیاز سنجی و اولویت بندی پروژه ها در مراکز و واحدهای تابعه و پی گیری امور مناقصات از سازمان مرکزی

 

نظارت برجمع اوری اطلاعات عملکرد عمرانی مراکز و واحدهای تابعه بر حسب توافق نامه  داخلی دانشگاه و جمع بندی و ارایه ان به سازمان مرکزی دانشگاه

 
امتیاز دهی