كوچك يا بزرگ كردن بخش :.کارکنان نظارت و ارزیابی

شماره تلفن

سمت

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

33553913

مدیر نظارت و ارزیابی

مهندس رضا یدی

پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان

تهیه گزارش مربوط به کیفیت اموزشی پژوهشی و فرهنگی اجرایی و میزان کارایی برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص های تعیین کننده

جمع آوری و ارایه نظرات و پیشنهادات لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی و اجرایی دانشگاه

بررسی و ارزیابی موانع رشدکیفی  آموزش و پژوهشی دانشگاه ارایه طرح های لازم جهت پیشبرد امور

جوابگویی ورسیدگی به شکایات و مشکلات ارباب رجوع

 

33541504

کارشناس

عبدالحسین حسن زاده

پیگیری امور محوله

 

 

بيشتر